Empirical Legal Studies is een van de speerpunten van het meerjarige Sectorplan Rechtsgeleerdheid als onderdeel van het bredere sectorplan voor de sociale en geesteswetenschappen (Social Sciences and Humanities, SSH). De plannen worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Bij het speerpunt Empirical Legal Studies vindt een nationale samenwerking plaats dat wordt gecoördineerd door de rechtenfaculteiten van de Universiteit Leiden, VU Amsterdam, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam en Rijksuniversiteit Groningen, die allemaal ELS als focus hebben in het kader van het sectorplan. De Nederlandse rechtenfaculteiten bundelen hier hun kennis en ervaring en stellen deze direct ten dienste van promovendi en andere jonge onderzoekers.

Het speerpunt Empirical Legal Studies geeft een impuls aan empirisch-juridisch onderzoek binnen de rechtswetenschap. Centraal staat het empirisch onderzoeken van juridisch relevante vragen. Empirisch onderzoek naar de (door)werking van het recht in de maatschappij levert fundamentele kennis op over (gedrags)veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de verschillende rechtsregels.

De ELS Academy is een belangrijke stap richting het opleiden van een nieuwe generatie empirisch-juridische onderzoekers en het mainstreamen van ELS binnen de rechtswetenschap.

temp

Community

De missie van de ELS Academy draait om community building met de volgende pijlers:

Leren

Onze missie is om een groeiend aantal juristen in staat te stellen om empirische vragen in hun onderzoek te verkennen. Empirische methoden behoren niet tot de traditionele gereedschapskist van juristen. Het doel van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid alsook van de ELS Academy is om deze methoden de komende jaren te mainstreamen. De ELS Academy biedt rechtswetenschappers een uitgebreide gereedschapskist en een gemeenschap van collega’s en experts van wie zij kunnen leren.

Uitwisselen

Onze missie is om een landelijk netwerk van middelen en onderwijs te ontwikkelen. De Nederlandse rechtenfaculteiten bundelen hun krachten en delen kennis en ervaring alsook cursusmateriaal op het vlak van empirisch methoden in juridisch onderzoek. Open uitwisseling in zowel onderwijs als onderzoek brengt structurele innovatie voor het juridisch domein. De ELS Academy is een manier om deze uitwisseling te institutionaliseren.

Samenwerken

Onze missie is om een impuls te geven aan samenwerking binnen empirisch-juridische onderzoeksprojecten. Mede dankzij het sectorplan zien we de laatste jaren in Nederland steeds meer empirisch-juridische onderzoekers. De ELS Academy brengt hen bijeen in een landelijke gemeenschap. Dit verstevigt de samenwerking tussen de rechtenfaculteiten alsook interdisciplinaire samenwerking. Wetenschappers van andere disciplines, met name de sociale en gedragswetenschappen, maken namelijk deel uit van deze gemeenschap.

Zichtbaarheid

Onze missie is om een landelijk en open platform te zijn dat internationaal vooroploopt op het gebied van empirical legal studies. De ELS Academy etaleert het empirisch-juridische onderzoek dat wordt gedaan en het ELS-onderwijs dat wordt aangeboden in Nederland.