Middels het Sectorplan Rechtsgeleerdheid investeert Nederland in vernieuwend empirisch-juridisch onderzoek en academisch talent. Aan de verschillende rechtenfaculteiten worden nieuwe onderzoeksgroepen ingericht, waarin veelal juristen en sociale wetenschappers bijeenkomen en (interdisciplinair) samenwerken. Onderzoekers van de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en de VU Amsterdam werken samen aan het vormgeven en versterken van de almaar groeiende nationale en internationale wetenschapsagenda op het gebied van empirisch-juridisch onderzoek.

Het onderzoek binnen dit speerpunt is divers, in termen van zowel onderwerpen als de gehanteerde empirische onderzoeksmethoden. Centraal staat het empirisch onderzoeken van juridisch relevante vragen. Aan de hand van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden doen wij onderzoek naar law in action en wat werkt. Empirisch onderzoek naar de (door)werking van het recht in de maatschappij levert fundamentele kennis op over (gedrags)veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de verschillende rechtsregels en kan bijdragen aan het behalen van de doelen van de wetgever.

Sorry, geen publicaties gevonden met die criteria.