De ELS Academy beoogt een nieuwe generatie van rechtenstudenten en onderzoekers het belang van empirisch-juridisch onderzoek voor de rechtswetenschap en het recht bij te brengen. Opleiden in theorie en methoden hoort daarbij. De Nederlandse universiteiten committeren zich de komende jaren aan een verdere intensivering van samenwerking op het vlak van onderwijsdiensten die gerelateerd zijn aan ELS. De betrokken rechtenfaculteiten wisselen hun kennis en ervaringen uit en stellen cursusmateriaal op het gebied van empirische methoden in juridisch onderzoek beschikbaar. Het streven is om gericht onderwijs te ontwikkelen dat bijdraagt aan het opleiden van een nieuwe generatie ‘empirisch-juristen’ die zowel in staat is empirisch onderzoek te doen als dat te vertalen naar de implicaties voor rechtsnormen.

Mijlpalen

ELS in het rechtencurriculum – onderzoek naar de stand van zaken

In Nederland heeft empirisch-juridisch onderzoek de laatste jaren een vlucht genomen. Maar hoe zit het met het onderwijs in empirisch-juridische vaardigheden? Onder auspiciën van het Platform ELS heeft een uitgebreide rondgang langs de diverse opleidingen Rechtsgeleerdheid in Nederland plaatsgevonden. Dit onderzoek vond plaats in het kader van de Stimuleringsactie Empirical Legal Studies fase II, die voortbouwt op de eerste Nationale Stimuleringsactie Empirical Legal Studies. Deze stimuleringsacties zijn gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het onderzoeksrapport, getiteld ‘Onderweg naar morgen – een inventarisatie van empirische onderzoeksmethoden in juridisch onderwijs’ is open access beschikbaar. In het rapport wordt per faculteit een nauwkeurig beeld geschetst van de vakken met aandacht voor empirische methoden én de huidige expertise op het gebied van ELS. Het rapport dient als belangrijk naslagwerk voor een nauwkeurig overzicht van de huidige vakken met aandacht voor empirische onderzoeksmethoden en is daarmee een belangrijke stap in de doorontwikkeling van ELS-onderwijs aan de Nederlandse rechtenfaculteiten, een van de doelstellingen van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid.

Op basis van dit rapport is een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Recht der Werkelijkheid. Hierin worden de resultaten van het onderzoek per faculteit en per studielaag besproken. De overkoepelende bevinding is dat in de bachelor- en masterfase het aanbod van ELS-onderwijs tamelijk gedifferentieerd en niet structureel is, terwijl in nagenoeg elke promovendi-opleiding een onderdeel gewijd is aan ELS. Het artikel sluit af met een blik vooruit, waarbij aanbevelingen voor het rechtencurriculum worden gedaan alsook discussiepunten en vervolgvragen voor onderzoek worden behandeld.

Conferenties

Wij organiseren congressen om beginnende ELS-onderzoekers te informeren en inspireren en hen in staat te stellen een netwerk te bouwen.

  • 22 november 2019 was de datum van het allereerste ELS-congres in Nederland. De conferentie werd georganiseerd door de Universiteit Leiden en had als onderwerp ‘synergie tussen ELS en klassiek juridisch onderzoek’. Lees meer.
  • Op 5 februari 2021 vond het tweede ELS-congres plaats, georganiseerd door Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden. Het congres was gericht op het bepalen van goed op elkaar aansluitende onderzoeksdoelen, -vragen en methodologie. Vanwege de coronamaatregelen vond de bijeenkomst online plaats. De voertaal was Engels om ook niet Nederlands sprekende onderzoekers uit Nederland en het buitenland deel te laten nemen. Een survey was uitgezet onder de deelnemers om inzicht ter verkrijgen in de wensen voor toekomstige educatieve bijeenkomsten. Lees meer.

Educatieve boeken

De volgende handboeken – relevant voor rechtenstudenten, promovendi en meer senior onderzoekers – zijn recentelijk uitgegeven:

Methodeworkshops en helpdesks

Aan de verschillende rechtenfaculteiten worden met regelmaat workshops en andersoortige bijeenkomsten aangeboden (zie bijeenkomsten). Ook zijn helpdesks en zogenaamde methods portals (zie hulpbronnen) ingericht die beogen juristen te helpen bij het opzetten van hun (eerste) empirische onderzoeksprojecten.